اعضای هیأت اجرایی جذب

 

 

اعضای هیأت اجرایی جذب

 

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

تلفن

ایمیل

 

1

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا

رئیس هیأت اجرایی جذب دانشگاه

دانشکده فنی و مهندسی

083-34274501

malami@razi.ac.ir

 

2

حجت الاسلام والمسلمین محسن قلندری

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

دانشکده فنی و مهندسی

083-34274534 

mohsen5121@yahoo.com

3

دکتر مهرداد نیاپرست

دبیر و عضو هیأت

اجرایی جذب دانشگاه

دانشکده علوم

083-34283919

niaparast@razi.ac.ir

4

دکتر علی سلیمی

معاون آموزشی و

تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

083-34274511

salimi1390@yahoo.com

5 دکتر محمدباقر قلیوند

عضو هیأت اجرایی

جذب دانشگاه

دانشکده شیمی 083-34274557 mbgholivand2013@gmail.com

6

دکتر شهاب قاضی

عضو هیأت اجرایی

جذب دانشگاه

دانشکده علوم و مهندسی  کشاورزی

083-38324820

sghazi@razi.ac.ir

7

دکتر مجتبی بیگلری

عضو هیأت اجرایی

جذب دانشگاه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

083-34265027

m.b1339@gmail.com

8

دکتر قاسم عازمی

عضو هیأت اجرایی

جذب دانشگاه

دانشکده فنی و مهندسی

083-34274519

g.azemi@razi.ac.ir

9

دکتر سجاد دادفر

عضو هیأت اجرایی

جذب دانشگاه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

083-34274525

sdadfar@razi.ac.ir