دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 
 
 

رئیس کارگروه علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر مجتبی بیگلری

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر علی سلیمی

کارگروه علمی گروه ادبیات عرب

مدیر گروه ادبیات عرب

----------

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات عرب

دکتر یحیی معروف

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات عرب

دکتر تورج زینی وند

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات عرب

دکتر جهانگیر امیری

کارگروه علمی گروه جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا

----------

عضو کارگروه علمی گروه جغرافیا

دکتر امجد ملکی

عضو کارگروه علمی گروه جغرافیا

دکتر فیروز مجرد

عضو کارگروه علمی گروه جغرافیا

دکتر حسن ذوالفقاری

عضو کارگروه علمی گروه جغرافیا

دکتر جعفر توکلی

کارگروه علمی گروه زبان انگلیسی

مدیر گروه زبان انگلیسی

----------

عضو کارگروه علمی گروه زبان انگلیسی

دکتر پدرام لعل بخش

عضو کارگروه علمی گروه زبان انگلیسی

دکتر ناصر ملکی

عضو کارگروه علمی گروه زبان انگلیسی

دکتر عامر قیطوری

عضو کارگروه علمی گروه زبان انگلیسی

دکتر نورالدین یوسفی

کارگروه علمی گروه ادبیات فارسی

مدیر گروه ادبیات فارسی

----------

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات فارسی

دکتر محمدابراهیم مالمیر

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات فارسی

دکتر غلامرضا سالمیان

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات فارسی

دکتر محمدمراد ایرانی

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات فارسی

دکتر سوسن جبری

عضو کارگروه علمی گروه ادبیات فارسی

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

کارگروه علمی گروه الهیات

مدیر گروه الهیات

----------

عضو کارگروه علمی گروه الهیات

دکتر اسدالله آژیر

عضو کارگروه علمی گروه الهیات

دکتر جمال فرزند وحی

عضو کارگروه علمی گروه الهیات

دکتر عباس حاج زین العابدینی

عضو کارگروه علمی گروه الهیات

دکتر سجاد دادفر

عضو کارگروه علمی گروه الهیات

دکتر روح اله بهرامی

کارگروه علمی گروه حقوق

مدیر گروه حقوق

----------

عضو کارگروه علمی گروه حقوق

دکتر فرامرز باقرآبادی

عضو کارگروه علمی گروه حقوق

دکتر علی عباس حیاتی

عضو کارگروه علمی گروه حقوق

دکتر خدیجه مرادی