دانشکده دامپزشکی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده دامپزشکی

 

 

رئیس کارگروه علمی دانشکده دامپزشکی

دکتر عبدالعلی چاله چاله

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر شهاب قاضی

کارگروه علمی گروه علوم درمانگاهی

مدیر گروه علوم درمانگاهی

----------

عضو کارگروه علمی گروه علوم درمانگاهی

دکتر علی اصغر مقدم

عضو کارگروه علمی گروه علوم درمانگاهی

دکتر مجتبی گلی

عضو کارگروه علمی گروه علوم درمانگاهی

دکتر علی قشقایی

عضو کارگروه علمی گروه علوم درمانگاهی

دکتر حسین مودب

عضو کارگروه علمی گروه علوم درمانگاهی

دکتر پیمان رحیمی فیلی

کارگروه علمی گروه علوم پایه و پاتولوژی

مدیر گروه علوم پایه و پاتولوژی

----------

عضو کارگروه علمی گروه علوم پایه و پاتولوژی

دکتر مهرداد پویان مهر

عضو کارگروه علمی گروه علوم پایه و پاتولوژی

دکتر صمد علی محمدی

عضو کارگروه علمی گروه علوم پایه و پاتولوژی

دکتر آزاده فروغی

عضو کارگروه علمی گروه علوم پایه و پاتولوژی

دکتر فرید رضایی

عضو کارگروه علمی گروه علوم پایه و پاتولوژی

دکتر یاسر شهبازی