دانشکده شیمی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده شیمی

 
 
 
 

رئیس کارگروه علمی دانشکده شیمی

دکتر سهیلا کاشانیان

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر محمدباقر قلیوند

کارگروه علمی گروه شیمی تجزیه

مدیر گروه شیمی تجزیه

----------

عضو کارگروه علمی گروه شیمی تجزیه

دکتر مجتبی شمسی پور

عضو کارگروه علمی گروه شیمی تجزیه

دکتر فهیمه جلالی

کارگروه علمی گروه شیمی معدنی

مدیر گروه شیمی معدنی

----------

عضو کارگروه علمی گروه شیمی معدنی

دکتر عزت رفیعی

عضو کارگروه علمی گروه شیمی معدنی

دکتر ناهید شاه آبادی

کارگروه علمی گروه شیمی آلی

مدیر گروه شیمی آلی

----------

عضو کارگروه علمی گروه شیمی آلی

دکتر محمد مهدی خدایی

عضو کارگروه علمی گروه شیمی آلی

دکتر کیومرث بهرامی

کارگروه علمی گروه شیمی فیزیک

مدیر گروه شیمی فیزیک

----------

عضو کارگروه علمی گروه شیمی فیزیک

دکتر حمیدرضا رفیعی

عضو کارگروه علمی گروه شیمی فیزیک

دکتر مصطفی فیضی

کارگروه علمی گروه شیمی کاربردی

مدیر گروه شیمی کاربردی

----------

عضو کارگروه علمی گروه شیمی کاربردی

دکتر سهیلا کاشانیان

عضو کارگروه علمی گروه شیمی کاربردی

دکتر سیروس زین الدینی