دانشکده علوم

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده علوم

 
 
 

رئیس کارگروه علمی دانشکده علوم

دکتر کیوان امینی

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر مهرداد نیاپرست

کارگروه علمی گروه ریاضی

مدیر گروه ریاضی

----------

عضو کارگروه علمی گروه ریاضی

دکتر احد رحیمی

عضو کارگروه علمی گروه ریاضی

دکتر علی فرج زاده

عضو کارگروه علمی گروه ریاضی

دکتر فرزاد شاویسی

عضو کارگروه علمی گروه ریاضی

دکتر نعمت اله نیامرادی

عضو کارگروه علمی گروه ریاضی

دکتر سیروس رسولیار

عضو کارگروه علمی گروه ریاضی

دکتر رضا جلیلیان

کارگروه علمی گروه فیزیک

مدیر گروه فیزیک

----------

عضو کارگروه علمی گروه فیزیک

دکتر محمدوحید تکوک

عضو کارگروه علمی گروه فیزیک

دکتر توفیق اوسطی

عضو کارگروه علمی گروه فیزیک

دکتر اردشیر رابعی

عضو کارگروه علمی گروه فیزیک

دکتر غلامرضا برون

عضو کارگروه علمی گروه فیزیک

دکتر شاهدخت سهرابی ثانی

کارگروه علمی گروه زیست شناسی

مدیر گروه زیست شناسی

----------

عضو کارگروه علمی گروه زیست شناسی

دکتر سیروس قبادی

عضو کارگروه علمی گروه  زیست شناسی

دکتر علی بیدمشکی پور

عضو کارگروه علمی گروه زیست شناسی

دکتر نصراله رستگار پویانی

عضو کارگروه علمی گروه زیست شناسی

دکتر نامدار یوسفوند

عضو کارگروه علمی گروه زیست شناسی

دکتر حسن اکرمی

عضو کارگروه علمی گروه زیست شناسی

دکتر احمد قارزی

کارگروه علمی گروه آمار

مدیر گروه آمار

----------

عضو کارگروه علمی گروه آمار

دکتر سلیمان خزایی

عضو کارگروه علمی گروه آمار

دکتر حبیب جعفری

عضو کارگروه علمی گروه آمار

دکتر رضا هاشمی

عضو کارگروه علمی گروه آمار

دکتر مهرداد نیاپرست

عضو کارگروه علمی گروه آمار

دکتر محی الدین ایزدی