دانشکده علوم اجتماعی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده علوم اجتماعی

 

 

رئیس کارگروه علمی دانشکده علوم اجتماعی

دکتر فرهاد دانش نیا

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر علی سلیمی

کارگروه علمی گروه علوم سیاسی

مدیر گروه علوم سیاسی

----------

عضو کارگروه علمی گروه علوم سیاسی

دکتر مسعود اخوان کاظمی

عضو کارگروه علمی گروه علوم سیاسی

دکتر قدرت احمدیان

عضو کارگروه علمی گروه علوم سیاسی

دکتر محمد ابوالفتحی

عضو کارگروه علمی گروه علوم سیاسی

دکتر طهماسب علی پوریانی

کارگروه علمی گروه اقتصاد

مدیر گروه اقتصاد

----------

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر شهرام فتاحی

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر سهراب دل انگیزان

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر محمدباقر نجفی

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر مجتبی الماسی

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر علی فلاحتی

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر جمال فتح الهی

عضو کارگروه علمی گروه اقتصاد

دکتر سمیه اعظمی

کارگروه علمی گروه جامعه شناسی

مدیر گروه جامعه شناسی

----------

عضو کارگروه علمی گروه جامعه شناسی

دکتر سیاوش قلی پور

عضو کارگروه علمی گروه جامعه شناسی

دکتر جلیل کریمی

عضو کارگروه علمی گروه جامعه شناسی

دکتر همایون مرادخانی

عضو کارگروه علمی گروه جامعه شناسی

دکتر وکیل احمدی

عضو کارگروه علمی گروه جامعه شناسی

دکتر محمدعلی فرهادی

کارگروه علمی گروه کتابداری

مدیر گروه کتابداری

----------

عضو کارگروه علمی گروه کتابداری

دکتر امین زارع

عضو کارگروه علمی گروه کتابداری

دکتر صالح رحیمی

کارگروه علمی گروه مدیریت آموزشی

مدیر گروه مدیریت آموزشی

----------

عضو کارگروه علمی گروه مدیریت آموزشی

دکتر بیژن رضایی

عضو کارگروه علمی گروه مدیریت آموزشی

دکتر یوسف محمدی فر

کارگروه علمی گروه حسابداری

مدیر گروه حسابداری

----------

عضو کارگروه علمی گروه حسابداری

دکتر فرهاد شاه ویسی

عضو کارگروه علمی گروه حسابداری

دکتر سیدجواد دلاوری

عضو کارگروه علمی گروه حسابداری

دکتر فرزاد ایوانی

کارگروه علمی گروه روانشناسی

مدیر گروه روانشناسی

----------

عضو کارگروه علمی گروه روانشناسی

دکتر آسیه مرادی

عضو کارگروه علمی گروه روانشناسی

دکتر جهانگیر کرمی

عضو کارگروه علمی گروه روانشناسی

دکتر کامران یزدان بخش

کارگروه علمی گروه راهنمایی و مشاوره

مدیر گروه راهنمایی و مشاوره

----------

عضو کارگروه علمی گروه راهنمایی و مشاوره

دکتر علیرضا رشیدی

عضو کارگروه علمی گروه راهنمایی و مشاوره

دکتر محمدسجاد صیدی