دانشکده تربیت بدنی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده تربیت بدنی

 

 

رئیس کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر حسین عیدی

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر علی سلیمی

کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

مدیر گروه 

----------

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر همایون عباسی

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر بهرام یوسفی

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر وحید تادیبی

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر ناصر بهپور

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر علی حیرانی

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر بهروز ابراهیمی

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر منوچهر حیدری

عضو کارگروه علمی دانشکده تربیت بدنی

دکتر فرزانه گندمی