دانشکده فنی و مهندسی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی دانشکده فنی مهندسی

 

 

رئیس کارگروه علمی دانشکده فنی مهندسی

دکتر محسن حیاتی

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر قاسم عازمی

کارگروه علمی گروه برق

مدیر گروه برق

----------

عضو کارگروه علمی گروه برق

دکتر حمدی عبدی

عضو کارگروه علمی گروه برق

دکتر قاسم عازمی

عضو کارگروه علمی گروه برق

دکتر مزدک راد ملکشاهی

عضو کارگروه علمی گروه برق

دکتر محمد سجاد بیاتی

عضو کارگروه علمی گروه برق

دکتر سیدوهاب الدین مکی

عضو کارگروه علمی گروه برق

دکتر شهرام کریمی

کارگروه علمی گروه عمران

مدیر گروه عمران

----------

عضو کارگروه علمی گروه عمران

دکتر جهانگیر خزایی

عضو کارگروه علمی گروه عمران

دکتر حسین بنکداری

عضو کارگروه علمی گروه عمران

دکتر حمیدرضا اشرفی

عضو کارگروه علمی گروه عمران

دکتر علی اکبر اختری

عضو کارگروه علمی گروه عمران

دکتر امیرهوشنگ آخویسی

عضو کارگروه علمی گروه عمران

دکتر رضا آقایاری

کارگروه علمی گروه  مواد و نساجی

مدیر گروه مواد و نساجی

----------

عضو کارگروه علمی گروه  مواد و نساجی

دکتر رمضانعلی ابوزاده گتابی

عضو کارگروه علمی گروه مواد و نساجی

دکتر رضا بختیاری

عضو کارگروه علمی گروه مواد و نساجی

دکتر علی محمد رشیدی

عضو کارگروه علمی گروه مواد و نساجی

دکتر بیژن عباسی خزایی

کارگروه علمی گروه مکانیک

مدیر گروه مکانیک

----------

عضو کارگروه علمی گروه مکانیک

دکتر حبیب اله صفرزاده

عضو کارگروه علمی گروه مکانیک

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل‌آقا

عضو کارگروه علمی گروه مکانیک

دکتر محمدحسین یاس

عضو کارگروه علمی گروه مکانیک

دکتر مهرداد فروتن

عضو کارگروه علمی گروه مکانیک

دکتر سعید فعلی

عضو کارگروه علمی گروه مکانیک

دکتر فرزاد ویسی

کارگروه علمی گروه کامپیوتر

مدیر گروه کامپیوتر

----------

عضو کارگروه علمی گروه کامپیوتر

دکتر عبدالحسین فتحی

عضو کارگروه علمی گروه کامپیوتر

دکتر امیر رجب زاده

عضو کارگروه علمی گروه کامپیوتر

دکتر عبداله چاله چاله

عضو کارگروه علمی گروه کامپیوتر

دکتر محمود احمدی

کارگروه علمی گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه مهندسی شیمی

----------

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر لاله رجبی

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر مسعود رحیمی

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر غلامرضا مرادی

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر شهرام شریف نیا

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر فرشاد رحیم پور

کارگروه علمی گروه معماری

مدیر گروه معماری

----------

عضو کارگروه علمی گروه معماری

دکتر عباس مهروان

عضو کارگروه علمی گروه معماری

دکتر الهام بختیاری منش

عضو کارگروه علمی گروه معماری

دکتر اله بخش کاووسی