پردیس کشاورزی

 

 

لیست اعضای هیأت علمی کارگروه های علمی پردیس کشاورزی

 
 
 

رئیس کارگروه علمی دانشکده کشاورزی

دکتر شهاب قاضی

نماینده هیات اجرایی جذب دانشگاه

دکتر شهاب قاضی

کارگروه علمی گروه علوم دامی

مدیر گروه علوم دامی

----------

عضو کارگروه علمی گروه علوم دامی

دکتر فرخ کفیل زاده

عضو کارگروه علمی گروه علوم دامی

دکتر مهران ترکی

عضو کارگروه علمی گروه علوم دامی

دکتر حامد کرمی

کارگروه علمی گروه ترویج

مدیر گروه ترویج

----------

عضو کارگروه علمی گروه ترویج

دکتر کیومرث زرافشانی

عضو کارگروه علمی گروه ترویج

دکتر فرحناز رستمی

عضو کارگروه علمی گروه ترویج

دکتر امیرحسین علی بیگی

کارگروه علمی گروه ماشینهای کشاورزی

مدیر گروه ماشینهای کشاورزی

----------

عضو کارگروه علمی گروه ماشینهای کشاورزی

دکتر علی نجات لرستانی

عضو کارگروه علمی گروه ماشینهای کشاورزی

دکتر مصطفی مصطفایی

عضو کارگروه علمی گروه ماشینهای کشاورزی

دکتر اسماعیل میرزایی قلعه

کارگروه علمی گروه گیاه پزشکی

مدیر گروه گیاه پزشکی

----------

عضو کارگروه علمی گروه گیاه پزشکی

دکتر علیرضا معرفت

عضو کارگروه علمی گروه گیاه پزشکی

دکتر سعید عباسی

عضو کارگروه علمی گروه گیاه پزشکی

دکتر عباسعلی زمانی

کارگروه علمی گروه مهندسی آب

مدیر گروه مهندسی آب

----------

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی آب

دکتر هوشنگ قمرنیا

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی آب

دکتر بهمن فرهادی

عضو کارگروه علمی گروه مهندسی آب

دکتر رسول قبادیان

کارگروه علمی گروه منابع طبیعی

مدیر گروه منابع طبیعی

----------

عضو کارگروه علمی گروه منابع طبیعی

دکتر احسان صیاد

عضو کارگروه علمی گروه منابع طبیعی

دکتر حیدر میرزایی

عضو کارگروه علمی گروه منابع طبیعی

دکتر مرتضی پوررضا

کارگروه علمی گروه زراعت

مدیر گروه زراعت

----------

عضو کارگروه علمی گروه زراعت

دکتر عزت اله فرشادفر

عضو کارگروه علمی گروه زراعت

دکتر کیانوش چقامیرزا

عضو کارگروه علمی گروه زراعت

دکتر سعید جلالی هنرمند

کارگروه علمی گروه خاک

مدیر گروه خاک

----------

عضو کارگروه علمی گروه خاک

دکتر پرویز شکاری

عضو کارگروه علمی گروه خاک

دکتر علی بهشتی آل آقا

عضو کارگروه علمی گروه خاک

دکتر اکرم فاطمی قمشه