دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه

 

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه

 

 

کلیه امور اجرایی هیأت اجرایی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگویی به شکایات متقاضیان و ... توسط دبیرخانه هیأت اجرایی جذب انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه توسط رئیس هیأت اجرایی جذب تعیین گردیده و زیرنظر دبیر هیأت اجرایی جذب فعالیت می نماید.