وظایف و اختیارات هیأت اجرایی جذب

 

 

وظایف و اختیارات هیأت اجرایی جذب دانشگاه

 

 

  -  شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی و پژوهشی؛ 

  -  انجام امور مربوط به فراخوان جذب اعضای هیأت علمی ( استخدام پیمانی و طرح سربازی ).

  -  تصمیم‌گیری در خصوص شرایط اختصاصی، نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی،

     پیمانی،رسمی‌آزمایشی، رسمی‌قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در

     چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه؛ 

  -  اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی

     (بورس) از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی؛ 

  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی؛

  -  انجام مکاتبات با مرکز جذب وزارت عتف و ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب

     اعضای هیأت علمی وزارت عتف.

  - امور مربوط به دانشجویان بورسیه دکترا داخل  خارج و ادامه تحصیل مربیان در مقطع دکترا

  - تهیه و تدوین صورت جلسات هیات اجرایی جذب و پیگیری مصوبات

  - انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت (بورس به پیمانی، طرح سربازی به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

  - انجام امور مربوط به ماموریت، انتقال اعضاء هیات علمی