کارگروه بررسی توانایی علمی

 

 

کارگروه بررسی توانایی علمی

 

به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی و طرح سربازی و...) کارگروه بررسی توانایی علمی در تخصص‌های مختلف زیرنظر هیأت اجرایی جذب حسب مورد تشکیل شده است.

 

ترکیب اعضای هر کارگروه به شرح زیر می‌باشد :

 

 1- رئیس دانشکده مربوطه

 2- مدیر گروه آموزشی، پژوهشی مربوطه؛

 3- حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیأت اجرایی جذب که حسب پرونده برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می‌شوند

 4- یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب و یا نماینده آن هیأت که بایستی از اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه باشد. اعضای هر کارگروه با نظر و تأیید هیأت اجرایی جذب و حکم رئیس هیأت به مدت 2 سال منصوب می‌شوند. اعضای کارگروه پس از بررسی‌های لازم، نتیجه بررسی توانایی علمی متقاضیان را در فرم‌های مربوطه تکمیل نموده و توسط رئیس دانشکده جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارائه خواهد نمود.