امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی

 

 

 

 

امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

 

 

 

طرح سربازی به پیمانی

 

مربی

استادیار

20 %

از جداول ارتقاء مرتبه

 

پیمانی به رسمی آزمایشی

 

رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

پیمانی به رسمی آزمایشی

رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

30 %

از جداول ارتقاء مرتبه

 

 

55 %

از جداول ارتقاء مرتبه

 

 

45 %

از جداول ارتقاء مرتبه

 

70 %

از جداول ارتقاء مرتبه

 
 

توضیح :

 

  - متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در صورت داشتن مرتبه دانشیاری از اخذ امتیازات فوق مستثنی می‌باشند

  - مربیان متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در صورت ارتقاء به استادیاری از اخذ امتیازات فوق مستثنی می‌باشند.