امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمیتوضیح :

- متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در صورت داشتن مرتبه دانشیاری از اخذ امتیازات فوق مستثنی می‌باشند

- مربیان متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در صورت ارتقاء به استادیاری از اخذ امتیازات فوق مستثنی می‌باشند.