تماس با ما  

آدرس: کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی