کارکنان   

جلیل فرزندوحی
رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
Employ_group@razi.ac.ir
۳۴۲۸۳۹۱۹-۰۸۳ :تلفن
احسان غیاثی
هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 
Employ_group@razi.ac.ir
۳۴۲۸۳۹۱۹-۰۸۳
محمد علی قارداشی
هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
Employ_group@razi.ac.ir
۳۴۲۸۳۹۱۹-۰۸۳