کارکنان هیات اجرایی جذب

 

 

کارکنان هیأت اجرایی جذب

 

 

  1- آقای مسعود تمسکی                   34283919-083 :تلفن          سازمان مرکزی دانشگاه رازی، رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی       Employ_group@razi.ac.ir                                   

 

  2- آقای احسان غیاثی                     34283919-083 :تلفن                سازمان مرکزی دانشگاه رازی، هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی       Employ_group@razi.ac.ir                                    

 

  3- آقای محمد علی قارداشی              34283919-083 :تلفن               سازمان مرکزی دانشگاه رازی، هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی       Employ_group@razi.ac.ir