کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

 

 

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

 

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب ( استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی، طرح سربازی و...) کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل شده است :

 

 1- نماینده رئیس دانشگاه؛ 

 2- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ 

 3- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی جذب با حکم دبیر هیأت

 مرکزی جذب برای مدت 4 سال منصوب می‌شوند.