کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب ( استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی‌آزمایشی، از رسمی‌آزمایشی به رسمی‌قطعی، طرح سربازی و...) کارگروه بررسی صلاحیت عمومی با ترکیب ذیل زیرنظر هیأت اجرایی جذب تشکیل شده است :

۱- نماینده رئیس دانشگاه؛ 
۲- نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ 
۳- سه نفر عضو هیأت علمی رسمی با پیشنهاد هیأت اجرایی جذب و با تأیید هیأت عالی جذب با حکم دبیر هیأت مرکزی جذب برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند.